KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka pod firmą Scenografowie Budowa Dekoracji spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 74,03-301 Warszawa, KRS 0000773675, kontakt mailowy pod adresem: k.perzynski@scenografowie.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
 1. wykonania zawartej z Panią/Panem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: nazwa obejmująca imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, adres e – mail oraz telefon.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
 7. pkt 2 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy,
 8. pkt 2 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 10. Żądanie, o którym mowa w ust. 7 należy zgłosić Administratorowi pisemnie na adres Scenografowie Budowa Dekoracji spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 74,03-301 Warszawa lub mailowo pod adresem: perzynski@scenografowie.pl
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 12. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 13. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.